روایت اژه‌ای از رئیس‌جمهوری که به قانون گفت: مزخرف!

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8496240/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81