روایت آزادی هزاران زندانی در پویش های مختلف + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8559912/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85