رهبران NLRB مسائل مربوط به کارکنان را به دلیل محدودیت های بودجه مقصر می دانند


دیوید بخش بزرگی از تمرین خود را بر کمک به کارفرمایان در امور سنتی کارگری متمرکز می کند. تجربه عمیق او شامل چانه زنی دسته جمعی، توقف کار، داوری، آموزش و استراتژی های اجتناب از اتحادیه، انتخابات نمایندگی اتحادیه، هزینه های کار ناعادلانه، مدیریت قرارداد، و مسائل مختلف روابط کار دیگر است.

دیوید به شرکت ها کمک کرده است تا نتایج مطلوبی را در زمینه مسائل کارگری در سراسر کشور ،ب کنند. او با اتحادیه های کارگری متعددی از جمله کارگران فولاد، تیم کاران، کارگران، ورق و… تجربه دارد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/triple-threat-nlrb-facing-s،ing-s،rtages-increased-workload-and-budgetary