رقابت ۱۵ هزار نامزد در انتخابات مجلس دلیلی بر شکست فضاسازی دشمن است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8683617/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA