رفع ۲۱ درصد نقاط پرتصادف آزادراه تهران-ساوه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8514997/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87