رشد ۱۴ برابری حدنگاری اراضی کشاورزی نسبت به دو سال گذشته

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8526414/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87