رشد بیش از ۱۲ درصدی فوتی تصادفات در بهار امسال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8522603/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84