رسیدگی سریع به پرونده دستگیرشدگان مرتبط با خنثی‌سازی ۳۰ انفجار تروریستی در تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8555459/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86