رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور به تخلف شعب چند بانک در اخذ تضامین و وثیقه در وام ازدواج و فرزندآوری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8574901/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C