رسیدگی به مشکلات قضائی بیش از ۲۷۰۰ نفر در ۵۲ مسجد تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8664712/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86