رسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد/ تشدید مجازات در شعبه هم‌عرض

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8504514/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%B1%D8%B6