رد شکایت غذای کودک به دلیل استناد به “جهش های استنباطی”رد شکایت غذای کودک به دلیل استناد به “جهش های استنباطی”


منبع: https://www.natlawreview.com/article/baby-food-lawsuit-dismissed-relying-inferential-leaps