رای قطعی پرونده خودروساز معروف در انتظار تائید سازمان حمایت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8550069/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA