رای قاضی می‌تواند در رشد روح عدالت‌خواهی در جامعه اثرگذار باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8559873/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF