رای دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری زمین به والدین فرزند سوم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8682928/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85