راه اندازی مرکز داوری مالکیت معنوی به زودی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8545568/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C