راه اندازی سامانه تناد به اتقان رای و کاهش اطلاله دادرسی منجر خواهد شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8543098/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF