راه‌اندازی پنجره مجازی جهت ایجاد ارتباط بر خط کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8488329/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1