رئیس قوه قضائیه فردا به عراق سفر می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8667316/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF