رئیس قوه قضائیه در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده حساب کاربری ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8736930/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF