دیوان عالی سوئد درخواست فرجام‌خواهی «حمید نوری» را رد کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8685006/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF