دیدار غریب آبادی با مادر کودک ایرانی جدا شده از والدینش در دانمارک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8516773/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9