دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهید قدوسی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8540478/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C