دوچرخه‌سازی در قزلحصار

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8674098/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1