دقت و تشخیص کیت ژنتیک ایرانی ۱۰۰ درصد است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8651280/%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA