دفتر برند « دافی » به دلیل ساخت کلیپ پلمب شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8540772/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF