دعوت قوه قضاييه از صاحب‌نظران و نخبگان برای مشارکت در به‌روزرسانی سند تحول قضایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8542223/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C