دعوت از دو هزار و ۲۱۵ نفر از شهروندان برای ملاقات با رییس کل دادگستری تهران و معاونانش در سال جاری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8530058/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C