دست جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در بسیاری از جنایت‌ها در سطح کشور‌های منطقه آشکار است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8522326/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA