دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب میثم لطیفی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8494034/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C