دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی دلایل زندان رفتن افراد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8741511/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF