دستور دادستان کل کشور برای تعیین تکلیف سریع اموال بلاتکلیف

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8588833/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81