دستورات جدید دیوان لاهه به رژیم صهیونیستی درباره توقف نسل‌کشی در غزه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8700561/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B3%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87