دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خلوت با سامانه تنظیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8592766/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85