در حال حاضر وب سایت ها چگونه می توانند ردیاب های تبلیغات رفتاری را مستقر کنند؟در حال حاضر وب سایت ها چگونه می توانند ردیاب های تبلیغات رفتاری را مستقر کنند؟


منبع: https://www.natlawreview.com/article/،w-may-behavi،-advertising-trackers-do-websites-deploy-currently