در برابر فعالیت مغرضانه نفوذی‌ها هوشیار باشیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8671839/%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85