دروغ پردازی برای ۲ روز زندان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8510473/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86