درخواست مهریه تنها یک ماه پس از ازدواج

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8704290/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC