درخواست اعاده دادرسی محمدقبادلو پذیرفته شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8505048/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF