درباره پرونده‌های مهم مانند فولاد مبارکه و چای دبش اطلاع رسانی شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8733167/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF