درآمد مربوط به جرائم ناشی از تخطی درقانون هوای پاک اعلام شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8655312/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF