درآمد‌های بیش از ۵۰۰ میلیونی سرکرده‌های باند‌های تصادفات جرحی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8532480/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%DB%8C