داودی مازندرانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8527380/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF