دانشگاه نباید یک فضای بسته باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8580132/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF