دادگاه هیچ اصراری برای پوشش چادر توسط سپیده قلیان نداشته است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8499483/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA