دادگاه شکایت خانواده شهدا و آسیب دیدگان کودتای نوژه علیه دولت آمریکا برگزار شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503805/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF