دادگاه سپیده قلیان برگزار نشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8498091/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF