دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان ریگان خودرو برگزار شد/ اذعان متهم پرونده به خرید سهام از طریق پرداختی‌های مردم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581593/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85