دادگاه تجدید نظر تصمیم نادرستی گرفت/ دفاعیاتی قوی ارائه دادیم، اما دادگاه بررسی نکرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8672318/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF