دادگاه برای متهمان پرونده گروهک تروریستی منافقین وکیل تسخیری تعیین می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8534843/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF